معرفی مدیرعامل

مدیریت مجموعه تیراژه در حال حاضر بر عهده جناب آقای خزاعی است. ایشان فارغ التحصیل رشته .. هستند و با توجه به تجربه در زمینه کار در معدن و دانش کافی در حوزه سنگهای ساختمانی برآنند با روشی نوین مجموعه خود را مدیریت کرده و آن را ارتقاء دهند.

Call Now Button